مناقصه عمومی «عملیات باقیمانده و تکمیل سالن کشتی شهرستان پلدشت»

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد «عملیات باقیمانده و تکمیل سالن کشتی شهرستان پلدشت»را به شرح اسناد و مدارك مناقصه، از طريق مناقصه عمومي، به شرکتهای پیمانکاری واجد شرايط واگذار نمايد؛ لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود مطابق با شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

 • دستگاه مناقصه گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو
 • مهندس مشاور : مهندسین مشاور ديدگاه
 • موضوع مناقصه و شرح مختصري از كار :

اجرای کارهای باقيمانده پروژة سالن کشتی شهرستان پلدشت شامل تمامي کارهاي باقيمانده ابنيـه، تـأسيسات بـرقي و مکانيکـي و سايـر مشخصـات مـوجـود در نقشـه‎هاي اجـرائي و اسناد و مدارک پيمـان

 • محل اجراي پروژه : منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو – شهرستان پلدشت
 • برآورد اوليه پروژه : براساس فهرست بهای سال ۱۳۹۹، با اعمال ضرايب قانونی و براساس بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۹۹۱۸۸ مورخ۹۶/۰۵/۰۴  سازمان برنامه و بودجه کشور جمعاً مبلغ ۵،۹۱۲،۳۴۷،۴۲۱ ريال (پنج ميليارد و نهصد و دوازده ميليون و سيصد و چهل و هفت هزار و چهارصد و بيست و يک) ريال.
 • مدت اجراي پروژه : سه (۳) ماه شمسی و دوره تضمین بيست و چهار (۲۴) ماه شمسی می باشد.
 • رشته و گروه پيمانكار : داشتن حداقل صلاحيت پيمانکاری در پاية پنج ( ۵ ) رشتة ساختمان و ابنيه.
 • مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين شركت در مناقصه به ميزان ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (سيصد ميليون) ريال مي باشد كه بایستی براساس دستورالعمل مندرج در دعوتنامه شرکت در مناقصه و شرایط مناقصه به همراه برگ پيشنهاد قيمت ارائه گردد.
 • قيمت اسناد مناقصه مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ (يک ميليون) ريال است. اصل فیش واریزی ميبايست پس از واريز وجه به حساب شماره ۵۴۱۹۹۲۶۳۹۶ بانک ملت، شعبة بازرگان بنام سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکو به آدرس “ماکو، بازرگان، ساختمان شماره ۲ سازمان منطقه آزاد ماکو، واحد امور مالی، توسط پست پیشتاز ارسال گردد.
 • محل دريافت اسناد مناقصه : اسناد مناقصه در صورت دریافت پستی اصل فیش بانکی توسط واحد مالی و ایمیل اسکن فیش بانکی واریزی و اسکن رسید پستی حاوی کد مرسوله به آدرس پست الکترونیکی eng.mfz@gmail.com توسط مناقصه گر، به صورت الکترونیکی قابل دریافت خواهد بود.
 • نشاني محل تسليم پيشنهادها : ماکو، بازرگان، ساختمان شماره ۲ سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه کمیسیون معاملات.
 • مهلت خريد اسناد مناقصه : به مدت هفت روز کاری پس از چاپ آگهی نوبت دوم، از تاریخ ۹۹/۰۳/۲۶ لغایت ۹۹/۰۴/۰۷  (به استثنای روزهای پنجشنبه)
 • مهلت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۱۷میباشد.
 • تاریخ و نحوه بازگشایی اسناد مناقصه : پیشنهادهای واصله رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۹، در كمیسيون معاملات سازمان (ساختمان شماره ۲) باز و خوانده مي شود. حضور يك نفر نماينده معرفی شده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پيشنهادها آزاد است. بديهي است پاكات (ب) و یا (ج) مناقصه گراني که پاکت ماقبل آن، مورد قبول واقع نشده باشند، بازگشایی نگردیده و عیناً مسترد خواهد گرديد. ضمناً سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.
 • تمامي اسناد مناقصه از جمله اين آگهي بايد به مهر و امضاء تعهد آور پيشنهاد دهنده(گان) برسد و همراه با پيشنهاد قيمت ارائه شود.
 • از پيشنهادات واصله بر اساس دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم به شماره ۱۵۸۷۶۴/۹۴ مورخ ۹۴/۰۷/۱۳، دو پيشنهاد به عنوان برندگان اول و دوم انتخاب ميشوند.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 • هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.