آگهی تجدید مزایده عمومی « ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو» 

آگهی تجدید مزایده عمومی « ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو»

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد با استناد به بند ۵ صورتجلسه نشست ۱۴۰ و صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره۹۹/۱۰۰/۱/۱۴۱۶۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳، «۸ قطعه باقیمانده از مزایده عمومی فروش ۱۱ قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو » را برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل تجدید نماید، تا از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید؛
لذا از متقاضيان محترم دعوت به عمل می آید در صورت تمایل، مطابق شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند.

۱- دستگاه مزایده گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو

۲- موضوع مزایده: تجدید مزایده عمومی « ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو»

۳- مبلغ تضمين شركت در مزایده : تضمين شركت در مزایده به میزان ۵ درصد قیمت پایه هر قطعه تفکیکی تعیین گردیده است که بایستی مطابق جدول به صورت نقدی به حساب شماره ۰۲۱۳۰۱۱۸۵۰۰۰۱ نزد بانک صادرات به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، برای هر قطعه به صورت جداگانه واریز گردیده و ارائه گردد.

۴- هزینه خرید اسناد مزایده: واریز مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ (پانصد هزار) ریال به حساب شماره ۵۴۱۹۹۲۶۳۹۶ بانک ملت، به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو

۵- مهلت واریز وجه خريد اسناد مزایده: از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

– آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های۱۴۰۰/۰۳/۱۳ و ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ در روزنامه جهان افتصاد چاپ می گردد.

۶- نحوه دريافت اسناد مزایده: پس از واريز هزینه اسناد مزایده، بایستی اصل فیش بانکی واریزی را پس از اخذ تائیدیه واحد امور مالی سازمان، به دبیرخانه معاونت عمرانی تحویل داده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

۷- نشاني محل تسليم پيشنهادها: ماکو، بازرگان، ساختمان شماره ۲ سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه معاونت فنی و عمرانی.

۸- مهلت ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ می باشد.

۹- تاریخ، مکان و نحوه بازگشایی اسناد مزایده: پاکات دریافتی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ در سالن کنفرانس ساختمان شماره یک سازمان، بازگشایی خواهند گردید.

تبصره ۱: حضور هر يك از مزایده گران یا يك نفر نماينده از طرف ایشان، در جلسه افتتاح پاکات (با مدارک شناسایی و رعایت پروتکل های بهداشتی) آزاد است.

تبصره ۲: سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.

تبصره ۳: به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

۱۱- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۱۰۰-۰۴۴، داخلی ۲۲۷، آقای مهندس باقری (دبیرکمیسیون معاملات سازمان) تماس حاصل فرمائید.

۱۲- کلیه هزینه های مربوط به اطلاع رسانی های مزایده در روزنامه های کثیر الانتشار و … برعهده برندگان مزایده خواهد بود.

جدول مشخصات  « ۸ قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو»

تضمین شرکت در مزایده (ریال) قیمت کل

(ریال)

قیمت پایه هر مترمربع(ریال) مساحت

(m2)

نشانی ملک مشخصات قطعه ردیف
 ۱,۵۱۸,۷۹۰,۰۰۰ ۳۰،۳۷۵،۸۰۰،۰۰۰ ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۶٫۹۷ شهرک ولیعصر، بلوار جانبازان پلاک ۵۱۴۷ فرعی از ۱۶ اصلی ۱
 ۱,۱۵۳,۷۴۰,۰۰۰ ۲۳،۰۷۴،۸۰۰،۰۰۰ ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹۲٫۲۹ شهرک ولیعصر، خ فارابی پلاک ۱۰۰۳ فرعی از ۱۶ اصلی ۲
 ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹۸ شهرک ولیعصر، خ فارابی، خ صائب تبریزی پلاک ۱۲۲۹ فرعی از ۱۶ اصلی ۳
 ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶،۶۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹۶ شهرک ولیعصر، خ فارابی، خ صائب تبریزی پلاک ۱۲۲۵ فرعی از ۱۶ اصلی ۴
 ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵،۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱۹۸ شهرک ولیعصر، خ فارابی، خ صائب تبریزی پلاک ۱۲۳۱ فرعی از ۱۶ اصلی ۵
 ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۶ بلوار رسالت خیابان مولوی پلاک ۴۹۸ فرعی از ۲ اصلی

 

۶
 ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۶ بلوار رسالت خیابان مولوی پلاک ۴۹۹ فرعی از ۲ اصلی ۷
 ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴،۰۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ ۲۱۶ بلوار رسالت خیابان مولوی پلاک ۵۰۰ فرعی از ۲ اصلی ۸

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.