سامانه ثبت نام رویدادهای ورزشی

 

  • بارگذاری مدارک:

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
    کلیه کارت های ملی در یک برگ اسکن و ارسال شود
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .