آگهی فراخوان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های شهرستان ماکو

image description

با استناد به ماده ۱۱ آئیننامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ و ماده ۲۳ قانون نظام صنفی و در راستای برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه های شهرستان ماکو، بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم دارنده پروانه کسب معتبر تحت پوشش اتحادیه های مزبور میرساند انتخابات طبق جدول مندرج در سایت makufz.ir در محل اتاق اصناف شهرستان ماکو برگزار خواهد شد.

دارندگان پروانه کسب معتبر میتوانند با در دست داشتن اصل پروانه کسب و کارت ملی شخصا در محل حاضر و نسبت به انتخاب هیئت مدیره و بازرس مدنظر اقدام نمایند.

شایان ذکر است اعطای وکالت و یا نمایندگی برای دادن رای ممنوع بوده و هر فرد صنفی دارای پروانه کسب بایستی شخصا در انتخابات شرکت کند.

از بین داوطلبان هیئت مدیره ۵ نفر به عنوان هیئت مدیره اصلی و ۲ نفر به عنوان علی البدل و از بین داوطلبان بازرس، یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان علی البدل اننتخاب خواهد شد.

دانلود لیست داوطلبان اتحادیه ها در قالب PDF

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.