مزايده عمومی ۶ قطعه از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی ماکو

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد ۶ قطعه از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی را با استناد به بند ۲۴ صورتجلسه مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۸ هیأت مدیره، برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در جدول ذیل، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید؛ لذا از متقاضيان محترم دعوت مي گردد مطابق با شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند.

 • دستگاه مزایده گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو
 • موضوع مزایده: فروش ۶ قطعه از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی شهر ماکو
 • مبلغ تضمين شركت در مزایده : تضمين شركت در مزایده به میزان ۵ درصد قیمت پایه هر قطعه تفکیکی تعیین گردیده است که بایستی مطابق جدول ذیل به صورت نقدی به حساب شماره ۰۲۱۳۰۱۱۸۵۰۰۰۱ نزد بانک صادرات به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، برای هر قطعه به صورت جداگانه واریز گردیده و ارائه گردد.
 • هزینه خرید اسناد مزایده: مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ (پانصد هزار) ریال
 • مهلت واریز وجه خريد اسناد مزایده: به مدت ده روز کاری از زمان چاپ آگهی نوبت دوم، از تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۹ لغایت ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
 • آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های ۲۲/۰۹/۱۳۹۹و ۲۴/۰۹/۱۳۹۹ در روزنامه “………..” چاپ می گردد.

 

 • نحوه دريافت اسناد مزایده: پس از واريز مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۴۱۹۹۲۶۳۹۶ بانک ملت، شعبة بازرگان بهنام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، بایستی اصل فیش بانکی واریزی را پس از اخذ تائیدیه واحد امور مالی سازمان، به دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل داده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
 • نشاني محل تسليم پيشنهادها: ماکو، بازرگان، ساختمان شماره ۲ سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه کمیسیون معاملات.
 • مهلت ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ میباشد.
 • تاریخ، مکان و نحوه بازگشایی اسناد مزایده: پاکات دریافتی رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ در ساختمان شماره ۲ سازمان، بازگشایی خواهند گردید.

تبصره ۱: حضور يك نفر نماينده معرفی شده از طرف هر يك از مزایده گران در جلسه افتتاح پاکات (با رعایت پروتکل های بهداشتی) آزاد است.

تبصره ۲: سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.

تبصره ۳: به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۱۰۰-۰۴۴، داخلی ۳۳۱، سرکار خانم مهندس آیرملو (دبیرکمیسیون معاملات سازمان) تماس حاصل فرمائید.
 • هزینه چاپ آگهی ها در روزنامه ها بر عهده برنده مزایده می باشد.

http://www.makufz.org/tenders/agentType/View/PropertyID/494

تضمین شرکت در مزایده

(ریال)

قیمت کل

(ریال)

قیمت هر مترمربع(ریال) مساحت

(m2)

کاربری مشخصات قطعه ردیف
۲۶۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰ پلاک ۴۷۴۳ فرعی از ۱۶ اصلی ۳۲۲ ۱
۲۶۱،۰۰۰،۰۰۰ ۵٫۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰ پلاک ۴۷۵۰ فرعی از ۱۶ اصلی ۳۲۹ ۲
۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰ پلاک ۴۷۵۱ فرعی از ۱۶ اصلی ۳۳۰ ۳
۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰ پلاک ۴۷۵۲ فرعی از ۱۶ اصلی ۳۳۱ ۴
۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰ پلاک ۴۷۵۵ فرعی از ۱۶ اصلی ۳۳۴ ۵
۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰ پلاک ۴۷۵۷ فرعی از ۱۶ اصلی ۳۳۶ ۶

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.