مزایده عمومی ۱۱ قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو و تجدید مزايده عمومی ۶ قطعه مسکونی از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی ماکو

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد با استناد به بند ۲۴ صورتجلسه نشست ۱۱۹ و صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره ۹۹/۱۰۰/۱/۱۱۶۲۵ مورخ۹۹/۱۰/۲۰ ، چهار قطعه باقیمانده از مزایده عمومی «فروش ۶ قطعه مسکونی از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی شهرستان ماکو» را تجدید نماید،

همچنین بر اساس بند ۵ صورتجلسه نشست ۱۴۰ هیأت مدیره محترم سازمان، فروش ۱۱ قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو را نیز برابر مشخصات و قیمت کارشناسی ذکر شده در ذیل، از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید؛

لذا از متقاضيان محترم دعوت به عمل می آید در صورت تمایل، مطابق شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مزایده اقدام نمایند.

۱- دستگاه مزایده گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو
۲- موضوع مزایده: مزایده عمومی « ۱۱ قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهر ماکو» و تجدید مزايده عمومی «۶ قطعه مسکونی از قطعات تفکیکی باغ داداشخانی شهرستان ماکو»

۳- مبلغ تضمين شركت در مزایده : تضمين شركت در مزایده به میزان ۵ درصد قیمت پایه هر قطعه تفکیکی تعیین گردیده است که بایستی مطابق جدول به صورت نقدی به حساب شماره ۰۲۱۳۰۱۱۸۵۰۰۰۱ نزد بانک صادرات به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، برای هر قطعه به صورت جداگانه واریز گردیده و ارائه گردد.

۴- هزینه خرید اسناد مزایده: واریز مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ (پانصد هزار) ریال به حساب شماره ۵۴۱۹۹۲۶۳۹۶ بانک ملت، به نام سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو

۵- مهلت واریز وجه خريد اسناد مزایده: از تاریخ ۹۹/۱۱/۱۳ لغایت ۹۹/۱۱/۲۹

– آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های ۹۹/۱۱/۱۱ و ۹۹/۱۱/۱۳ در روزنامه استانی “آبشار” چاپ می گردد.

۶- نحوه دريافت اسناد مزایده: پس از واريز هزینه اسناد مزایده، بایستی اصل فیش بانکی واریزی را پس از اخذ تائیدیه واحد امور مالی سازمان، به دبیرخانه کمیسیون معاملات تحویل داده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.

۷- نشاني محل تسليم پيشنهادها: ماکو، بازرگان، ساختمان شماره ۲ سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه معاونت فنی و عمرانی.

۸- مهلت ارسال اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۰ می باشد
.
۹- تاریخ، مکان و نحوه بازگشایی اسناد مزایده: پاکات دریافتی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۲ در سالن کنفرانس ساختمان شماره یک سازمان، بازگشایی خواهند گردید.

تبصره ۱: حضور هر يك از مزایده گران یا يك نفر نماينده از طرف ایشان، در جلسه افتتاح پاکات (با مدارک شناسایی و رعایت پروتکل های بهداشتی) آزاد است.

تبصره ۲: سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.

تبصره ۳: به پیشنهاداتی که پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۰- ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

۱۱- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۱۰۰-۰۴۴، داخلی ۳۳۱، سرکار خانم مهندس آیرملو (دبیرکمیسیون معاملات سازمان) تماس حاصل فرمائید.

۱۲- کلیه هزینه های مربوط به اطلاع رسانی های مزایده در روزنامه های کثیر الانتشار و … برعهده برندگان مزایده خواهد بود.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *