آگهی مناقصه آماده سازی اراضی شهرک صنایع نیمه سنگین و سنگ منطقه آزاد ماکو

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد « آماده سازی اراضی شهرک صنایع نیمه سنگین و سنگ منطقه آزاد ماکو» را به شرح اسناد و مدارك مناقصه، از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای، به شرکتهای پیمانکاری واجد شرايط واگذار نمايد؛ لذا از متقاضيان محترم دعوت مي شود مطابق با شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

 • دستگاه مناقصه گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری_ صنعتی ماکو
 • مهندس مشاور : مهندسین مشاور گاماسیاب
 • موضوع مناقصه و شرح مختصري از كار :

انجام کلیه عملیات راهسازی مشتمل بر سنگ برداری، خاک برداری، خاک ریزی، تهیه و اجرای اساس، زیر اساس و آسفالت معابر و همچنین تامین مصالح و تجهیزات، حمل، نصب، تست و راه اندازی کلیه تاسیسات زیربنایی شهرک از جمله معابر، سیستم جمع آوری آبهای سطحی، سیستم تامین و توزیع آب، برق، مخابرات، گاز، خطوط جمع آوری و انتقال آب و فاضلاب به همراه آموزش پرسنل بهره بردار می باشد.

 • محل اجراي پروژه : منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو – شهرک صنایع نیمه سنگین و سنگ منطقه آزاد ماکو
 • برآورد اوليه پروژه: براساس فهارس بهای پایه سال ۱۳۹۹، با اعمال ضرايب قانونی به مبلغ کل ۰۳۹٫۴۶۵٫۲۵۷٫۱۸۰ (یك هزار و سی و نه میلیارد و چهارصد و شصت و پنج میلیون و دویست و پنجاه و هفت هزار و یكصد و هشتاد) ريال.
 • مدت اجراي پروژه : سی و شش (۳۶) ماه شمسی و دوره تضمین شصت (۶۰ ) ماه شمسی می باشد.
 • رشته و گروه پيمانكار : داشتن حداقل صلاحيت پيمانکاری در رشته های راه و ترابری پاية سه ( ۳ ) و آب پاية چهار ( ۴ ).
 • مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين شركت در مناقصه به ميزان  ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (بیست و چهار میلیارد) ريال مي باشد كه بایستی براساس دستورالعمل مندرج در دعوتنامه شرکت در مناقصه و شرایط مناقصه به همراه برگ پيشنهاد قيمت ارائه گردد.
 • قيمت اسناد مناقصه: مبلغ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و دو ميليون) ریال
 • نحوه دريافت اسناد مناقصه : پس از واريز مبلغ ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۴۱۹۹۲۶۳۹۶ بانک ملت، شعبة بازرگان بنام سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکو، بایستی اصل فیش واریزی توسط پست پیشتاز به آدرس “ماکو، بازرگان، ساختمان شماره ۲ سازمان منطقه آزاد ماکو، واحد امور مالی، ارسال گردد.

لازم به ذکر است ارسال الکترونیکی اسناد مناقصه به متقاضیان، منوط به دریافت اصل فیش واریزی بانکی توسط واحد مالی سازمان و همچنین ارسال اسکن فیش واریزی بانکی مذکور به همراه اسکن رسید پستی حاوی کد مرسوله به آدرس پست الکترونیکی tech.eng.mfz@gmail.com توسط شرکت کنندگان می باشد.

 • نشاني محل تسليم پيشنهادها: ماکو، بازرگان، ساختمان شماره ۱ سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه ساختمان شماره ۱ سازمان.
 • مهلت واریز وجه خريد اسناد مناقصه : پس از چاپ آگهی نوبت دوم، از تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۹ لغایت ۱۵/۰۱/۱۴۰۰٫
 • آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های ۲۰/۱۲/۱۳۹۹و ۲۴/۱۲/۱۳۹۹ در روزنامه های جام جم و جهان صنعت چاپ می گردد.
 • مهلت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۰٫
 • تاریخ و نحوه بازگشایی اسناد مناقصه : مناقصه گران محترم ضمن ارسال پاکات الف، ب و ج در پاکت لفاف، آگاهی داشته باشند که پاکات دریافتی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۰، بازگشایی می شوند.

تبصره۱: حضور يك نفر نماينده معرفی شده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پاکات (با رعایت پروتکل های بهداشتی) آزاد است.

تبصره ۲: سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.

 • تمامي اسناد مناقصه از جمله اين آگهي بايد به مهر و امضاء تعهد آور پيشنهاد دهنده(گان) برسد و همراه با پيشنهاد قيمت ارائه شود.
 • از پيشنهادات واصله بر اساس دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم به شماره ۱۵۸۷۶۴/۹۴ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۴، دو پيشنهاد به عنوان برندگان اول و دوم انتخاب ميشوند.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۱۰۰-۰۴۴، داخلی ۳۳۱، سرکار خانم مهندس آیرملو تماس حاصل فرمائید.
 • هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *