مناقصه عمومی «پروژه تكميل شبستان، ساختمان خادم و سرويس بهداشتي مصلاي شهرستان ماكو (فاز اول)»

سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو در نظر دارد «پروژه تكميل شبستان، ساختمان خادم و سرويس بهداشتي مصلاي شهرستان ماكو (فاز اول)» را به شرح اسناد و مدارك مناقصه، از طريق مناقصه عمومي یک مرحله ای، به شرکتهای پیمانکاری واجد شرايط واگذار نمايد؛ لذا از متقاضيان محترم دعوت مي شود مطابق با شرایط زیر نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

 • دستگاه مناقصه گذار : سازمان منطقه آزاد تجاری_ صنعتی ماکو
 • مهندس مشاور : مهندسین مشاور قالا سازه منطقه آزاد ماکو
 • موضوع مناقصه و شرح مختصري از كار :

الف-  تکمیل شبستان، ساختمان خادم و سرویس بهداشتی مصلای شهرستان ماکو (فاز اول) شامل: باطله برداری و برداشت نخاله های موجود در داخل و اطراف ساختمان، پی کنی و خاکبرداری تا رسیدن بستر مناسب مورد تایید دستگاه نظارت، اجرای فنداسیون سنگی و بتنی، پر کردن فضای داخلی شبستان با مصالح مناسب ، اجرای سازه بتنی زونهای خدماتی شامل ستونها، تیرها و سقف، اجرای سازه تکمیلی شبستان شامل اجزای فلزی و بتنی، اجرای دیوار های پیرامونی شبستان و زونهای خدماتی و قسمتهایی که به تشخیص دستگاه نظارت لازم الاجرا می باشد، تکمیل پوشش سقف شبستان و اتصالات لازم و پوشش سقف قبلی طبق نقشه های ابلاغی و فهرست مقادیر.

ب- کلیه عملیات لازم طبق دستور دستگاه نظارت.

ج- تجهیز و برچیدن کارگاه.

 

 • محل اجراي پروژه : استان آذربایجانغربی، منطقه آزاد ماکو، شهرستان ماکو، شهرک ولیعصر، جنب مجتمع تجاری امید ماکو.
 • برآورد اوليه پروژه: بر اساس فهرست بهای ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی سال ۱۳۹۹، با اعمال ضرايب قانونی جمعاً به مبلغ ۶۹٫۹۹۶٫۴۱۳٫۵۵۹ (شصت و نه میلیارد و نهصدو نودو شش میلیون و چهارصد و سیزده هزار و پانصدو پنجاه و نه ریال).
 • مدت اجراي پروژه : دوازده (۱۲) ماه شمسی و دوره تضمین بیست و چهار (۲۴) ماه شمسی می باشد.
 • رشته و گروه پيمانكار : داشتن حداقل صلاحيت پيمانکاری پاية پنج (۵) رشته ابنیه.
 • مبلغ تضمين شركت در مناقصه : تضمين شركت در مناقصه به ميزان  ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال (سه میلیارد و پانصد میلیون) ریال مي باشد كه بایستی براساس دستورالعمل مندرج در دعوتنامه شرکت در مناقصه و شرایط مناقصه به همراه برگ پيشنهاد قيمت ارائه گردد.
 • قيمت اسناد مناقصه: مبلغ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد هزار ریال)
 • نحوه دريافت اسناد مناقصه : پس از واريز مبلغ ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب شماره ۵۴۱۹۹۲۶۳۹۶ بانک ملت، بنام سازمان منطقه آزاد تجاری_صنعتی ماکو، بایستی اصل فیش واریزی توسط پست پیشتاز به آدرس “ماکو، بازرگان، ساختمان شماره ۲ سازمان منطقه آزاد ماکو، واحد امور مالی، ارسال گردد.

لازم به ذکر است تحویل اسناد مناقصه به متقاضیان به صورت الکترونیکی بوده و منوط به دریافت اصل فیش واریزی بانکی توسط واحد مالی سازمان و همچنین ارسال اسکن فیش واریزی بانکی مذکور به همراه اسکن رسید پستی حاوی کد مرسوله به آدرس پست الکترونیکی tech.eng.mfz@gmail.com توسط شرکت کنندگان می باشد و مراجعه حضوری متقاضیان ضروری نمی باشد.

 • نشاني محل تسليم پيشنهادها: ماکو، بازرگان، ساختمان شماره ۱ سازمان منطقه آزاد ماکو، دبیرخانه ساختمان شماره ۱ سازمان.
 • مهلت واریز وجه خريد اسناد مناقصه : پس از چاپ آگهی نوبت دوم، از تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ لغایت ۱۸/۰۱/۱۴۰۰٫
 • آگهی های نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های ۲۴/۱۲/۱۳۹۹و ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ در روزنامه های “مناقصه مزایده” و “جهان اقتصاد” چاپ می گردد.
 • مهلت ارسال اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت : تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۰٫
 • تاریخ و نحوه بازگشایی اسناد مناقصه : مناقصه گران محترم ضمن ارسال پاکات الف، ب و ج در پاکت لفاف، آگاهی داشته باشند که پاکات دریافتی رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۰، بازگشایی می شوند.

تبصره۱: حضور يك نفر نماينده معرفی شده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پاکات (با رعایت پروتکل های بهداشتی) آزاد است.

تبصره ۲: سازمان منطقه آزاد ماکو در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها طبق قوانين و مقررات سازمان مختار است.

 • تمامي اسناد مناقصه از جمله اين آگهي بايد به مهر و امضاء تعهد آور پيشنهاد دهنده(گان) برسد و همراه با پيشنهاد قيمت ارائه شود.
 • از پيشنهادات واصله بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی و دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم به شماره ۱۵۸۷۶۴/۹۴ مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۴، دو پيشنهاد به عنوان برندگان اول و دوم انتخاب ميشوند.
 • ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
 • جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۱۰۰-۰۴۴، داخلی ۳۳۱، سرکار خانم مهندس آیرملو تماس حاصل فرمائید.
 • هزینه چاپ آگهی ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.