افزایش وام مسکن روستایی به ۱۰۰ میلیون تومان

بنيـاد مسـكن بـه مقـاوم سـازي خانـه هـاي روسـتايي بـا اسـتفاده از وام بـانكي بـه مبلـغ ۱۰۰ ميليون تومان بـا نـرخ سـود بـانكي ۵ درصـد و بازپرداخـت ۲۰ سـاله (بـا احتسـاب دوران ساخت) با ضـمانت بـانكي سـفته زنجيـره اي ، بـدون محـدوديت و كمكهـاي مـالي بلاعـوض تــا ســقف ۸۵ ميليــون تومــان ، خــدمات فنــي و مهندســي رايگــان (تهيــه نقشــه – نظــارت و…) بــراي كليــه روســتائيان محتــرم بــا اولويــت ، خانوارهــاي داراي دوعضــو معلــول يــا بيشــتر ، تــك معلــول، حمــايتي تحــت پوشـش اداره بهزيســتي و كميتــه امــداد ، ايتــام، افــراد داراي بيمــاري هــاي خــاص و صــعب العــلاج، محرومــان و ســاير اقشــار كــم درآمــد ســاكن در روســتاها اقــدام نمــوده اســت .

طــرح ويــژه بهســازي مســكن روســتايي بــا هــدف مقــاوم ســازي خانــه هــاي روســتايي در ســطح روســتاهاي شهرســتان در حــال اجــرا بــوده و شهرســتان مــاكو بــه لحــاظ واقــع شــدن در كمربنــد زلزلــه و منطقــه بــا خطــر وقــوع زلزلــه نســبي زيــاد و دارا بــودن مســاكن روســتايي فرســوده نيازمنـد اجـراي اقـدامات پيشـگيرانه جهـت جلـوگيري از بـروز تلفـات جـاني و مـالي بـراي روسـتاييان عزيـز مـي باشـد.

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *