آگهي تجديد مناقصه عمومي خريد و حمل لوله واتصالات چدني ٣٥٠ آب شرب بازرگان

سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو ، در نظر دارد تجدید مناقصه خريد و حمل لوله واتصالات چدنی ۳۵۰ آب شرب بازرگان به شماره (سیستمی) ۲۰۰۱۰۹۴۶۶۷۰۰۰۰۱۲را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:

  • تاریخ انتشار فراخوان:۱۲/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۰۰
  • مهلت دریافت اسناد فراخوان:۱۹/۰۶/۱۴۰۱ساعت۱۴:۰۰
  • مهلت ارسال پیشنهادات:۲۹/۰۶/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰
  • زمان بازگشایی پاکت ها: ۳۰/۰۶/۱۴۰۱ ساعت۱۰:۰۰

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:

الف ضمانتنامه بانكي به نفع كارفرما (خريدار) كه بايد با مدت اعتبا ر۳ ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهاد ها طبق فرم هاي مورد قبول تنظيم و به دستگاه مناقصه گزار تسليم گردد.

مدت ضمانتنامه هاي بانكي بنا به درخواست دستگاه مناقصه گزار حداكثر ۳ ماه ديگر نيز قابل تمديد است و در راًس ۳ ماه در صورتيكه پرداخت آن از طرف مناقصه گزار تقاضا نشده باشد با درخواست كتبي پيشنهاد دهنده آزاد مي شود.

ب رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب شماره ۰۲۱۳۰۱۱۸۵۰۰۰۱ بانك صادرات ایران  شعبه طالقانی(بنام سازمان منطقه آزاد ماکو)

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه :

سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو

شماره تماس:۳۱۰۰-۰۴۴ داخلی ۲۸۵دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *