طی نامه رئیس سازمان امور اراضی به روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها

ضوابط جدید احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغ ها ابلاغ شد

رئیس سازمان امور اراضی در نامه ای خطاب به روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها،شرایط احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغات را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است : پیرو بخشـنامه هاي شـماره ۵۳/۰۲۰/۲۱۱۶۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳، شماره ۵۳/۰۲۰/۳۲۳۸۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ و ۵۳/۰۲۰/۳۵۷۵۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ درخصوص احـداث اتاق کارگري و نگهبانی باغ،باتوجه به آسـیب شناسـی ها،رصدسامانه مربوطه وبازدیدهاي میدانی صورت گرفته وبـاتوجه به اولویت وزارت متبوع درتولیدمحصولات استراتژیک وکالاهاي اساسـی موردنیازکشوروبه منظور ایجاد وحدت رویه دراجراي تبصره ۶ ماده ۱ قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی کشـاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی واقتصادي،شرایط و ضوابـط صـدور مجوز اتاقهاي کارگري و نگهبانی براي باغاتی که درحال بهره برداري می باشند به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ میگردد:

۱- صدور مجوز اتاق کارگري و نگهبانی براي باغات مشمول این بخشنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، پس از اعلام موافقت کتبی و تایید سایت پلان توسط معاونت بهبودتولیدات گیاهی آن سازمان و رعایت نصاب هاي جدول ذیل )براي کلیه بندها(، در ورودي باغ و با کمترین سطح تخریب ودر صورت ارایه اسناد زیر)الف تاج( با تشخیص ضرورت توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ امکانپذیرخواهد بود:

الف- باغاتی که داراي سند ششدانگ می باشند.

ب – باغـاتی که داراي سـند رسـمی شـشدانگ بوده لیکن به صورت مشاعی به اشـخاص متعـدد منتقل گردیـده؛ درصورت تقاضاي کلیه مالکین، در قالب یک باب اتاق کارگري و نگهبانی براي کل ششدانگ پلاك.

ج- در خصوص باغات مشاعی داراي نسق اصلاحات ارضـی یاکشت موقت، مشـروط به اینکه ازمیزان نسق اولیه یا سهام اولیه واگذاري، خرد و کوچک تر نشده باشند.

۲- همـانگونه که در بخشـنامه ۵۳/۰۲۰/۳۵۷۵۵۲ مـورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴مدنظربوده،حداقل نصاب۵۰۰۰ مترمربع موردتاکیـدمی باشـد و براي باغات بامساحت کمتراز۳۰۰۰مترمربع مجوز صادرنشود.

۳- ردیف هاي۱و۲جدول فوق نیازي به طرح درکمیسیون تبصره۱ماده۱نداشته وصرف ًاباموافقت رئیس سازمان جهادکشاورزي استان وبدون اخذعوارضماده۲قانونوصرفًاازطریقسامانه)ES(صادرمیگردد.

۴-موافقت کمیســیون و مجوز صـادره براي کـل مسـاحت بـاغ مورد تقاضـا بوده و درصورتیکه بـدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه متقاقب ًا به قطعات کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادي قطعه بندي یا تفکیک شود،صدورمجوز جدیدامکان پذیرنخواهدبود.

۵- بدلیل سایه اندازي بنا و مستحدثات و… مجوز صرف ًا در یک طبقه و یک محل صادر شود.

۶- صدور مجوز براي هر مالک در هر روستا و در فواصل نزدیک تنها یک بار امکانپذیر خواهد بود

۷- درج نقشه زمین مورد تقاضا و موقعیت دقیق اتاق کارگري با مختصات UTM در ظهر مجوزهاي صادره الزامی است.

۸- از تاریخ ابلاغ این بخشـنامه، صدور هرگونه مجوز اتاق کارگري و نگهبانی بر روي استخرهاي ذخیره آب کشاورزي و سایر طرحهاي موضوع بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۳۲۳۸۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ ممنوع است. بدیهی است نظارت مسـتمر بر موافقتهاي قبل از این بخشنامه

الزامی بوده و ضروري است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدام قانونی لازم معمول گردد.

۹- باغاتی که بعـد از ابلاغ این بخشـنامه در اراضـی شالیزار،یکپارچه سازي یا تجهیز و نوسازي شـده ، اراضـی پایاب سدها که بدون مجوز مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان احداث شوند مشمول دریافت مجوز اتاق کارگري و نگهبانی نخواهند بود.

۱۰- در خصوص پرونـدههـایی که قبل از ابلاغ این بخشـنامه تشـکیل شـدهاند، حداکثر ظرف مدت دوماه از ابلاغ این بخشـنامه بر اساس ضوابط قبلی نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام و گزارش آن به دفتر حفظ کاربري این سازمان ارسال شود.

۱۱- بنـد ۲ قســمت )الــف( و بنــدهاي ۳ و ۵ قســمت )د( بخشــنامه شــماره ۵۳/۰۲۰/۲۱۱۶۱۸ مــورخ ۱۳۹۳/۵/۱،بخشـنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۳۲۳۸۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ و بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۳۵۷۵۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ لغو می گردد.

۱۲-  نظــارت بر حســن اجراي ایــن بخشـــنامه بــه عهــده جنابعــالی اســت و مــدیریت امــور اراضـــی، مــدیریت و مـاموران جهاد کشاورزي شهرستان موظفند در راستاي پیشگیري واقدام بموقع، به طور مستمر از بدو شروع احداث یا استقرار، نظارت لازم را معمول و به محض مشاهـده تغییر موقعیت یـا مساحت یـا تغییر به غیر از موضوع مجوز )از قبیـل تبـدیل کـانکس به بنـا، تخریب باغ، قطع اشـجار، محوطهسازي، پارکینگ و …( یا هرگونه تغییرکاربري مازاد بر مجوز، ضمن صدور اخطار کتبی وتوقف عملیات، درراستاي مواد ۳ و۱۰ قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها اقدام لازم را معمول نمایند.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.