طی نامه رئیس سازمان امور اراضی به روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها

ضوابط جدید احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغ ها ابلاغ شد

رئیس سازمان امور اراضی در نامه ای خطاب به روسای سازمان های جهاد کشاورزی استان ها،شرایط احداث اتاق کارگری و نگهبانی در باغات را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است : پیرو بخشـنامه هاي شـماره ۵۳/۰۲۰/۲۱۱۶۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۳، شماره ۵۳/۰۲۰/۳۲۳۸۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ و ۵۳/۰۲۰/۳۵۷۵۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ درخصوص احـداث اتاق کارگري و نگهبانی باغ،باتوجه به آسـیب شناسـی ها،رصدسامانه مربوطه وبازدیدهاي میدانی صورت گرفته وبـاتوجه به اولویت وزارت متبوع درتولیدمحصولات استراتژیک وکالاهاي اساسـی موردنیازکشوروبه منظور ایجاد وحدت رویه دراجراي تبصره ۶ ماده ۱ قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی کشـاورزي و ایجاد قطعات مناسب فنی واقتصادي،شرایط و ضوابـط صـدور مجوز اتاقهاي کارگري و نگهبانی براي باغاتی که درحال بهره برداري می باشند به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ میگردد:

۱- صدور مجوز اتاق کارگري و نگهبانی براي باغات مشمول این بخشنامه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، پس از اعلام موافقت کتبی و تایید سایت پلان توسط معاونت بهبودتولیدات گیاهی آن سازمان و رعایت نصاب هاي جدول ذیل )براي کلیه بندها(، در ورودي باغ و با کمترین سطح تخریب ودر صورت ارایه اسناد زیر)الف تاج( با تشخیص ضرورت توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ امکانپذیرخواهد بود:

الف- باغاتی که داراي سند ششدانگ می باشند.

ب – باغـاتی که داراي سـند رسـمی شـشدانگ بوده لیکن به صورت مشاعی به اشـخاص متعـدد منتقل گردیـده؛ درصورت تقاضاي کلیه مالکین، در قالب یک باب اتاق کارگري و نگهبانی براي کل ششدانگ پلاك.

ج- در خصوص باغات مشاعی داراي نسق اصلاحات ارضـی یاکشت موقت، مشـروط به اینکه ازمیزان نسق اولیه یا سهام اولیه واگذاري، خرد و کوچک تر نشده باشند.

۲- همـانگونه که در بخشـنامه ۵۳/۰۲۰/۳۵۷۵۵۲ مـورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴مدنظربوده،حداقل نصاب۵۰۰۰ مترمربع موردتاکیـدمی باشـد و براي باغات بامساحت کمتراز۳۰۰۰مترمربع مجوز صادرنشود.

۳- ردیف هاي۱و۲جدول فوق نیازي به طرح درکمیسیون تبصره۱ماده۱نداشته وصرف ًاباموافقت رئیس سازمان جهادکشاورزي استان وبدون اخذعوارضماده۲قانونوصرفًاازطریقسامانه)ES(صادرمیگردد.

۴-موافقت کمیســیون و مجوز صـادره براي کـل مسـاحت بـاغ مورد تقاضـا بوده و درصورتیکه بـدون رعایت ضوابط و مقررات مربوطه متقاقب ًا به قطعات کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادي قطعه بندي یا تفکیک شود،صدورمجوز جدیدامکان پذیرنخواهدبود.

۵- بدلیل سایه اندازي بنا و مستحدثات و… مجوز صرف ًا در یک طبقه و یک محل صادر شود.

۶- صدور مجوز براي هر مالک در هر روستا و در فواصل نزدیک تنها یک بار امکانپذیر خواهد بود

۷- درج نقشه زمین مورد تقاضا و موقعیت دقیق اتاق کارگري با مختصات UTM در ظهر مجوزهاي صادره الزامی است.

۸- از تاریخ ابلاغ این بخشـنامه، صدور هرگونه مجوز اتاق کارگري و نگهبانی بر روي استخرهاي ذخیره آب کشاورزي و سایر طرحهاي موضوع بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۳۲۳۸۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ ممنوع است. بدیهی است نظارت مسـتمر بر موافقتهاي قبل از این بخشنامه

الزامی بوده و ضروري است در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدام قانونی لازم معمول گردد.

۹- باغاتی که بعـد از ابلاغ این بخشـنامه در اراضـی شالیزار،یکپارچه سازي یا تجهیز و نوسازي شـده ، اراضـی پایاب سدها که بدون مجوز مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان احداث شوند مشمول دریافت مجوز اتاق کارگري و نگهبانی نخواهند بود.

۱۰- در خصوص پرونـدههـایی که قبل از ابلاغ این بخشـنامه تشـکیل شـدهاند، حداکثر ظرف مدت دوماه از ابلاغ این بخشـنامه بر اساس ضوابط قبلی نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام و گزارش آن به دفتر حفظ کاربري این سازمان ارسال شود.

۱۱- بنـد ۲ قســمت )الــف( و بنــدهاي ۳ و ۵ قســمت )د( بخشــنامه شــماره ۵۳/۰۲۰/۲۱۱۶۱۸ مــورخ ۱۳۹۳/۵/۱،بخشـنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۳۲۳۸۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ و بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۳۵۷۵۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ لغو می گردد.

۱۲-  نظــارت بر حســن اجراي ایــن بخشـــنامه بــه عهــده جنابعــالی اســت و مــدیریت امــور اراضـــی، مــدیریت و مـاموران جهاد کشاورزي شهرستان موظفند در راستاي پیشگیري واقدام بموقع، به طور مستمر از بدو شروع احداث یا استقرار، نظارت لازم را معمول و به محض مشاهـده تغییر موقعیت یـا مساحت یـا تغییر به غیر از موضوع مجوز )از قبیـل تبـدیل کـانکس به بنـا، تخریب باغ، قطع اشـجار، محوطهسازي، پارکینگ و …( یا هرگونه تغییرکاربري مازاد بر مجوز، ضمن صدور اخطار کتبی وتوقف عملیات، درراستاي مواد ۳ و۱۰ قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ ها اقدام لازم را معمول نمایند.7 دیدگاه ها

 1. متاسفانه ا ین قبیل بخشنامه های صادره از سوی افرادی که درد وهم وغم روستائیان وکشاورزان درک نمیکنند سر انجامش نابودی کشاورزی در مملکت خواهد بود .زیرا که باغدار یا کشاورز جهت رفع نیازخود محلی ولو چهل متری برای وسایل ومحصولاتواستراحت خود لازم دارد حتی برای باغ ۱۰۰۰ متری چرا باید این حق را از کشاورز گرفت وجهت اخذ مجوز ساخت راهی این اداره وآن …..کرد که نهایتآ مجب دلسردی کشاورز ودر نتیجهافول رونق کشاورزی خواهد شد

 2. ناشناس گفت:

  اینا دارن با دزدها همکاری میکنن اگه یه اتاق کارگری داشته باشیم موقعه محصول ت باغی که یکسال زحمت میکشیم نگهبانی میدیم دزدهای محلات نتونن دزدی کنن قابل توجه وزیر جهاد که اصلا به فکر باغدار نیست لعنت

 3. ناشناس گفت:

  با سلام …قانون جدید خوبه ‌‌‌‌‌…..و اونی که واقعا نیاز به خانه باغ گوچک داره مشگل دیگه نداره ..

 4. ناشناس گفت:

  فقط پارتی حرف اول رو میزنه. توی ۴۰۰۰ متر باغ ۱۵۰ متر با مجوز می سازن. گاز و برق هم بهشون می دن. اما ما با ۱۰۰۰۰ متر باغ رو اینقدر اینطرف و اونطرف میکنن که خسته بشیم و بیخیال اتاقک یا حتی کانکس بشیم.وظیفه وزارت جهاد کشاورزی آزار و اذیت کشاورز و باغ داره

 5. ناشناس گفت:

  نحوه مجوز اتاق کارگری وانباری برای اعضا تعاونی که باغ هر عضو عرفا مجزا هستند وهرکدام باغ تفکیک است چگونه است

 6. ناشناس گفت:

  در کل بخشنامه های فوق جلو گیری از پیشرفت کشاورزی و عدم رفاه کشاورزان میباشد

 7. ناشناس گفت:

  باید چادر را هم منع کنند! با چماق که کار درست نمیشه؛ باید تشویق کنن باغات یکپارچه بشه نه این که به زور متوسل بشن. از طرفی که در طرح هادی بسته عمل کنن. پس کشاورزها باید برن شهر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *