گزارش تصویری از آغاز بکار ترمینال بزرگ فرودگاه ماکودیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.