در ششمین روز از سال جدید صورت گرفت:

استقبال ۲۰۰۰ نفری از جشن نوروز منطقه آزاد ماکودیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.