سامانه پیشنهادات و انتقادات منطقه آزاد ماکو راه اندازی شد

سامانه دریافت پیشنهادات و انتقادات منطقه آزاد ماکو در آدرس http://makufz.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA/

راه اندازی شد

همچنین مراجعین محترم می توانند از طریق @makufzadmin نکته نظرات خود را به این سازمان ارجاع دهنددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.