رییس جمهور از آذربایجان غربی با دنیا سخن خواهد گفتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.