ورزشی

 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • نوع فعالیت
 • سطح
 • عضو
 • مقام
 • رده سنی
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • نام باشگاه ورزشی- نام مدیر- نام مربی- تعداد تیم- تعداد ورزشکار-سال تاسیس- حامیان را درج کنید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • نوع داوری درجه ( اول-دوم سوم ...)- سابقه داوری –سطح مسابقات (بین المللی - ملی -استانی - منطقه ای) را درج گنید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • مربیان : درجه ( اول-دوم سوم..)- سابقه داوری را درج کنید
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • پیشکسوتان: رشته ورزشی – سابقه ورزشی - افتخارات ورزشی
 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • پیشنهادات در حوزه تخصصی:
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .